array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Revision.php:44 Ordningsregler | Kronoby bostäder
Tel: 040-4856 212 (vardagar kl 9-16) 

Allmänna ordningsregler

 •  Allt störande ljud såsom högljudda maskiner, hög musik eller dylikt är förbjudet mellan kl. 22.00 - 8.00. Vid sporadiska familjefester som hålls inom rimliga gränser är musik tillåtet till kl. 24, men då bör grannarna meddelas i god tid.
 • Hyresgästerna skall medverka till den allmänna trivseln i området och ta hänsyn till de övrigas rätt till hemfrid.
 • Hyresgästen ansvarar även för sina gästers beteende! 

Gemensamma utrymmen

 •  Ytterdörrar och dörrar till allmänna utrymmen bör alltid hållas låsta. Den som lämnar dem olåsta tar då också ansvar för utrymmena. Belysning bör släckas när utrymmet inte är i användning. 
 • Tobaksrökning, onödig vistelse och högljutt oväsen är förbjudet i gemensamma utrymmen såsom trappuppgångar eller dylikt.
 • Lokalerna får inte vädras till trapphusen, mattor får inte dammas eller borstas i trapphuset och det är inte lovligt att  ha hundar eller katter lösa i trapphuset.
 • Med undantag av barnvagnar får inget förvaras i trapphuset, dörrmatta får inte heller placeras utanför dörren.
 • Trappor och källare är inte någon lämplig lekplats för barn, så föräldrarna bör se till att barn inte använder dessa ställen som lekplats.
 • Cyklar, skidor och andra föremål får uppbevaras endast på ställen som särskilt reserverats för dem.

gårdsplanerna

 • Allt avfall hanteras enligt direktiv från Ekorosk. Vått, torrt, plast och kartong sorteras och förs till för ändamålet avsett ställe på gårdsplanen. Övrigt avfall sorteras enligt sorteringsbestämmelser.
 • Hyresgästen ordnar själv borttransport av annat avfall (problemavfall, gamla möbler etc).
 • Bilar, mopeder och cyklar bör endast parkeras på för dem avsedda platser, inte framför trappan, ingången eller på övriga gångar (tillfällig lastning och lossning tillåten). Onödig körning på gårdsplan och gångar är förbjuden.
 • Bilsläpvagnar, båtar, husvagnar eller dylikt får ej uppbevaras på gårdsplan eller parkering. Ej heller bilar som inte är registrerade. 
 • Piskning av mattor och sängkläder är tillåtet vid piskställningen på gården.
 • Torkning av byk är tillåtet i torkrummet (om sådant finns) eller på torkställningen på gården. Torra kläder bör genast tas bort. Torkning på egen balkong/terrass är också tillåtet.
 • Husdjur skall utanför lägenheten hållas i koppel, och de får inte uppträda störande eller smutsa ner byggnader eller omgivningen. Hundägaren ansvarar för att plocka upp avföring. Rastning av husdjur får ej göras i närhet av lekplats för barn.
 • Varje hyresgäst bör se till att gräsmattor och blomplanteringar inte trampas ner eller förstörs.
 • För att fastighetsskötseln (t.ex gräsklippning och snöskottning) skall fungera smidigt bör leksaker och utelekredskap plockas upp efter avslutad lek.

Lägenheterna

 • Söndergjorda fönster, hål i väggar och dörrar eller annan dylik förstörelse ersätts helt av hyresgästen. 
 • Skador förorsakade av husdjur ersätts helt av hyresgästen.
 • Vid fel och brister i vatten-, el-, avloppsledningar, kranar, eldosor eller dylikt bör hyresgästen genast meddela om saken till fastighetsskötaren eller Kronoby bostäder.
 • Ifall t.ex kylskåpet går hela tiden bör detta meddelas till fastighetsskötaren eller Kronoby bostäder.
 • Rökning inne i lägenhet är förbjuden. Rökning på balkonger och terrasser är tillåtna, men bör ske med hänsyn till grannarna. 
 • På den egna balkongen/terrassen är vädring av kläder och mattor tillåten, däremot inte piskning eller damning.
 • Det är förbjudet att göra upp eld på balkongen. Grillning på balkonger (våningshus) är tillåtet endast med elgrill (ej gas- eller kolgrill).
 • Hyresgästen ansvarar för städning av balkong/terrass/biltaksutrymmen. Då alla har fri insyn får inte i samband med dessa utrymmen uppbevaras sådant som kan påverka den allmänna trivseln.

överträdelse av bestämmelserna

 •  Vid överträdelse av ordningsreglerna utdelas först en skriftlig varning.
 • Upprepas överträdelsena vidtas rättsliga åtgärder, skadeståndsskyldighet och/eller hävande av hyreskontrakt.

Vid akuta allvarliga problem - ring allmänt nödnummer 112